Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home3/r57225dutu/fratiapentruadevarsicaritate.ro/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Biserica, Trupul lui Hristos și comunitatea creștinilor – Asociatia Fratia Ortodoxa Adevar si Caritate

Cine a întemeiat Biserica?

Biserica a fost întemeiată prin venirea lui Iisus Hristos în lume, prin Întruparea Sa, Răstignire, Înviere și Înălțare. Iar la Rusalii, prin coborârea Duhului Sfânt asupra Apostolilor a luat ființă Biserica în chip văzut. În aceea zi, prin predica Sf. Ap. Petru, vreo 3000 de oameni au crezut în Iisus. Atunci la Ierusalim, s-a înființat prima Biserică creștină, prima comunitate, prima adunare creștină (Fapte 2). Din Biserică fac parte toți cei care cred în Iisus Hristos și se împărtășesc cu Sfintele Taine. Biserica are 2 părti:

  1. Biserica Triumfătoare, adică Sfinții, cei care au trecut în lumea cealaltă în credință și 
  2. Biserica Luptătoare, noi care suntem în viață și ne luptăm cu ispitele. Noi cinstim Sfinții, ne rugăm pentru cei adormiți, iar sfinții se roagă pentru noi în ceruri. În Hristos suntem una.

În sens mai larg din Biserică fac parte drepții din Vechiul Testament și sfinții îngeri. Sf. Ap. Pavel spune: ”voi sunteți împreună cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu” (Efes 2, 19); ”v-ați apropiat de muntele Sion și de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc și de zeci de mii de îngeri, în adunare sărbătorească, și de Biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri și de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, și de duhurile drepților celor desăvârșiți, și de Iisus, Mijlocitorul Noului Testament, și de sângele stropirii care grăiește mai bine decât al lui Abel” (Evrei 12, 22-24). Cei ce mor în păcate sunt ramuri uscate pentru focul cel veșnic. Într-un fel Biserica cuprinde întreaga omenire, deoarece Iisus a luat trup de om și S-a făcut frate cu toți oamenii. Totuși, putem spune că cei păcătoși sunt mădulare moarte care pot învia și devin mădulare conștiente ale lui Iisus întrupat în istorie.

Cum devenim membrii ai Bisericii?

Noi devenim membri ai Bisericii în primul rând prin Botez și împărtășanie și apoi prin toate cele 7 Sfinte Taine. La Botez se zice în poporul nostru că ”aducem la Biserică un păgân și ducem acasă un creștin”Iisus a spus: ”Trebuie să vă nașteți din nou…de nu se va naște cineva din apă și Duh Sfânt… nu va intra în Împărăția cerurilor” (Ioan 8, 5-6). La botez ne îmbrăcăm cu Hristos. Atunci noi cântăm: “Câți în Hristos v-ați botezat în Hristos v-ați și îmbrăcat” (Gal. 3, 27). Prin Sf. Impărtăsanie noi ne unim și trăim cu Hristos. ”Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu, Întru Mine petrece și Eu întru el” (Ioan 6,56). Apostolul Pavel spune: ”Voi sunteți trupul și mădularele lui Hristos” (I Cor. 12, 27).

Ce puteri a lasat Iisus Bisericii?

Iisus a lăsat Bisericii cele trei slujiri ale Sale: de a învăța, de a sfinți și de a conduce. Iisus este ÎNVĂȚĂTOR, ARHIEREU și ÎMPĂRAT SUPREM al lumii. Puterea de a învăța a dat-o Bisericii când a zis apostolilor: ”Mergând învățați toate poparele…”(Matei 28, 19). Biserica are o însușire pe care niciunul din oamenii din lumea aceasta nu o are, indiferent de funcția lor. Chiar ierarh să fie. Biserica nu greșește. Ea este infailibilă. Apostolul Pavel o numeste:“STÂLPUL și TEMELIA ADEVĂRULUI” (I Tim. 3, 15). Această putere decurge din prezența Duhului Sfânt în BISERICĂ. Mântuitorul a spus: ”iar acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus” (Ioan 14, 26). Duhul Sfânt a luminat pe Sfinții Părinți, pe Episcopi și pe preoți, pe toți credinciosii ortodocși în decursul veacurilor să înțeleagă și să păstreze credința dreaptă. Această credință a fost formulată în Sinoadele Ecumenice. Ea se manifestă prin viața și consensul Bisericii. Puterea de a sfinți a dat-o Bisericii Iisus când a spus: ”Botezați toate popoarele” (Matei 28, 19);“Luați Duh Sfânt. Cărora veți ierta păcatele iertate vor fi și cărora le veți ține, ținute vor fi” (Ioan 20, 22). Iisus a lăsat Bisericii cele 7 Sfinte Taine, ca izvoare ale harului spre sfințire, spre hrana spirituală, spre viața veșnică: Botezul, Mirul, Spovedania, Împărtășania, Preoția, Cununia, și Maslul. Dacă nu te botezi mergi în iad. Dacă nu iei Mirungerea nu crești în duhovnicie. De nu te spovedesti nu ți se iartă păcatele. Dacă nu te împărtășești nu ai hrana sufletească și unire cu Iisus. Dacă nu te cununi esti desfrânat și mergi în iad. Dacă ți se face Maslu, primești tămăduire de bolile sufletești si trupești. Fără Episcopi și Preoți sfințiți de Episcopii care sunt urmașii Apostolilor, nu poți avea nici una din aceste taine. BISERICA ESTE ÎMPĂRAȚIA LUI Dumnezeu pe pământ. Slujba la fiecare Taină se începe cu aceste cuvinte: ”Binecuvântată este împărăția Tatălui și Fiului și Sfântului Duh” . Prin Biserică lucrează Mântuitorul în lume. Preoții și Episcopii sunt distribuitori ai Tainelor lui Dumnezeu: ”Așa să ne socotească pe noi oamenii, ca niște slujitori ai lui Hristos și împărțitori ai tainelor lui Dumnezeu”(1 Cor. 4, 1). Puterea de a conduce a dat-o Bisericii Iisus când a spus: ”Cum M-a trimis pe Mine Tatăl și Eu vă trimit pe voi” (Ioan 20, 21); ”Cine ascultă de voi de Mine ascultă și cine se leapadă de voi, de Mine se leapădă” (Luca 10, 16); ”Cine nu ascultă de Biserică să-ți fie ca un păgân și ca un vames”(Matei 18, 17).

Cum e prezent Iisus în Biserică?

Iisus e prezent în Biserică prin Sfintele Taine, prin Sfânta Împărtășanie care este Trupul și Sângele Său. El e prezent prin Duhul Sfânt, e prezent prin Episcopi, preoți, prin creștinii botezați care sunt purtători de Hristos (gr. hristofori). Iisus a spus: ”Iată, Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor” (Matei 28, 20); ”Dacă Mă iubeste cineva, va păzi cuvântul Meu și Tatăl Meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el” (Ioan 14, 23). Și în Vechiul Testament, in Biserică era Dumnezeu. Mântuitorul spune: ”Cine se jură pe templu se jură pe el și pe cel care locuiește în el” (Matei 23, 21). În Noul Testament Biserica este însuși Trupul lui Iisus.

Care sunt însusirile Bisericii?

Biserica este Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească.

  1. Biserica se numeste Una pentru că Mântuitorul a întemeiat o singura BISERICĂ. ”Tu ești Petru și pe aceasta piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului n-o vor birui” (Matei 16, 18). Iisus a pronuntat primul cuvântul Biserica. El a spus că o va întemeia pe piatră. Și piatra era mărturisirea Sf. Ap. Petru: ”Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu” (Matei 16,16). Biserica are un singur cap: Iisus. E înfățișată ca o singură mireasă, ca un singur trup, ca o singură turmă. Iisus s-a rugat ca ”toți să fie una” (Ioan 17, 20). Sf. Ap. Pavel spune că: ”este UN DOMN, O CREDINȚĂ, UN BOTEZ” (Efeseni 4, 5). Iisus spune: ”Eu sunt tulpina voi sunteți mlădițele” (Ioan 15, 5). Biserica este una prin credință, trăire, cult și conducere. Unitatea Bisericii presupune celelalte însușiri: Sfințenia, Sobornicitatea și Apostolicitatea. Ereziile (credințele greșite), Schismele (despărțirea Bisericilor) nu pot distruge unitatea Bisericii. Latura umană este într-o continuă schimbare și frământare, până la starea definitivă și desăvârșită după judecata de apoi.
  2. Biserica se numește Sfântă pentru că Sfânt e capul Bisericii Iisus Hristos. Pentru că Sfinte sunt Tainele ei, Sfânt e Duhul și harul pe care îl revarsă în Biserică. Biserica nu e sfântă prin credincioși, ci prin Iisus care a Sfințit-o: ”Hristos a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru dânsa ca s-o sfințească, curățind-o prin baia apei, prin cuvânt” (Efeseni 5, 25). Biserica cuprinde și păcătoși. Ei nu ating sfințenia Bisericii. Chiar acesta este scopul Bisericii: mântuirea păcătoșilor. Iisus numeste Biserica și Împărăția cerurilor: ”Împărăția cerurilor se va asemăna cu un năvod cu pești buni și răi”(Matei 13, 44). Lumea aceasta este asemenea țarinei cu ”Grâu și neghină” (Matei 13, 24).
  3. Biserica este Sobornicească, adică este întinsă în toata lumea. E Sobornicească și pentru că e condusă de soboare (Sinoade Ecumenice) și cuprinde pe toți credincioșii. Se referă la toate problemele existenței, cheamă pe toți oamenii la Hristos, vindecă tot felul de păcate, are tot felul de daruri. “Nu este elin sau iudeu, tăiere împrejur sau netăiere împrejur, barbar, scit, rob, slobod, ci toate întru toți , Hristos” (Colos. 3, 11).
  4. Biserica este Apostolică pentru că se întemeiază pe învățătura și rânduiala Apostolilor primită de la Iisus. Creștinii sunt zidiți pe ”temelia Apostolilor și proorocilor”…piatra din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos” (Efes. 2, 19-21). Biserica – totalitate a credincioșilor. Biserica creștină este Trupul lui Hristos: “Pe El L-a dat cap Bisericii, care este trupul Lui” (Efes 1, 22); ”Voi sunteți trupul și mădularele lui Hristos” (I Cor. 12, 27). Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a luat trup de om, S-a răstignit și a murit pe cruce și a înviat și va învia pe toți cei ce cred în El, prin Harul Duhului Sfânt, prin Sfintele Taine. Prin Botez noi ne îmbrăcăm cu Iisus: “Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat” (Gal. 3, 27); Prin împărtășanie primim hrana sufletească și ne unim cu Hristos: “Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu, Eu petrec în el și el petrece în Mine” (Ioan 6, 56). Creștinul, primind Sfintele taine, trebuie să spună ca și Sfântul Apostol Pavel: “Nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în Mine” (Gal. 2, 20).
  5. Biserica este infailibilă. Nu greșește, prin asistența Duhului Sfânt: “Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp și temelie a adevărului” (I Tim. 3, 15). De Biserică trebuie să asculte în mod obligatoriu toți creștinii. Iisus a dat putere Apostolilor și urmașilor lor să lege și să dezlege păcatele oamenilor (Ioan 20). Iisus a spus: “Cine nu ascultă de Biserică să-ți fie ca un păgân și ca un vameș”(Matei 18, 17). Când s-a ivit prima problemă în Biserică, adică dacă creștinii trebuie să mai țină Legea lui Moise Biserica a luat o hotărâre: “Atunci Apostolii și preoții cu toată Biserica au hotărât … să nu vi se pună nici o greutate în plus afară de cele necesare: să vă feriți de cele jertfite idolilor și de sânge și de (animale) sugrumate și de desfrâu, de care pazindu-vă, bine veți face. Fiți sănătoși!”(Fapte 15, 22-28-29). Urmașii Apostolilor, Episcopii și preoții, cu toată Biserica, au luat hotărâri generale pentru toți credincioșii în cele 7 Sinoade Ecumenice (Adunări Mondiale). Iar cei care nu ascultă de Hotarârile Bisericii sunt anatemizați, blestemați de Sfinții Părinți. Biserica cuprinde și pe cei adormiți.

Noi creștinii, ne mântuim prin Biserică, prin Harul Duhului Sfânt, prin Sfintele Taine, prin rugăciunile Sfinților: “în har suntem mântuiți” (Efeseni 2, 8). Maica Domnului și toți Sfinții, având Duhul lui Hristos, se roagă neîncetat pentru noi în ceruri. Noi ne rugăm pentru toți oamenii dar și pentru cei morți, ca Domnul să-i scoată din iad dacă au mers acolo nepocăiți, neîndreptați. Îi pomenim în rugăciunile noastre individuale și ducem preotului pomelnic cu cei vii și morți să-i pomenească la Sfânta Jertfă, la Sf. Liturghie, la Biserică. Iisus a zis: “până acum n-ați cerut nimic în numele Meu, de acum, orice veți cere de la Tatăl în numele Meu vă va da” (Ioan 16, 24-23).

0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: